Categorieën
Pagina's
Showroom:
Ma t/m Vr 8:00 - 17:00 | Za: 8:00 - 16:00
  • Online shoppen bij Destijdsch!
  • Wij bezorgen bij jou thuis!
  • Veilig betalen met iDEAL of PayPal!
Direct contact?
+31(0)73-260 04 44

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Destijdsch B.V.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.   Klant: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon die al niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
3.   Dag: kalenderdag;
4.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.   Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
7.   Ondernemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
8.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10.Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Destijdsch B.V.
Adres: De Diepteweg 22
Postcode/plaats: 5236 PV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-2600444 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
E-mail: info@destijdsch.nl
KvK-nummer: 88456269
Btw-nummer: NL864633324B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met Ondernemer gesloten overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder gelden­de en/of gedeponeer­de algemene voorwaarden. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voor­waarden wordt afge­weken, zijn slechts van kracht voor zover zij door de ondernemer schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
2.     Met in­achtneming van het vorenstaande wordt de toepasse­lijk­heid van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
4.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.     Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Wordt dit niet aangegeven, dan geldt een termijn van 4 weken. Na deze termijn vervalt het aanbod of de offerte.
2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.     Alle bemonstering, afbeeldingen, specificaties en overige in het aanbod vermelde gegevens vormen slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
6.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
7.     Worden door de klant na het tot stand komen van de bestelling alsnog wijzigingen in de uitvoering verlangd, dan dient dit door de klant tijdig en schriftelijk aan ondernemer  kenbaar te worden gemaakt. Wordt dit mondeling of telefonisch gedaan, dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de klant.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.     Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, behoudens in met inachtneming van de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen en voorwaarden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer schriftelijk (desgewenst digitaal) bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.     Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 
Bij levering van diensten:
4.     Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden.
5.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.     Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Tevens worden de kosten van heenzending niet door ondernemer gerestitueerd.
2.     Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten of aanpassen voor producten en gevallen zoals omschreven  in lid 2, 3 en 4. De uitsluiting van het herroepingsrecht voor producten als genoemd in lid 2 geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3.   In het geval van een overeenkomst aangegaan met een zakelijke klant geldt geen herroepingsrecht conform de regeling van consumentenkoop op afstand. Ten aanzien van bedoelde “business to business” - overeenkomsten geldt de in dat kader vigerende wettelijke regeling dan wel de specifiek tussen partijen overeengekomen afwijking daarvan.
4.   Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van gebruikte bouwmaterialen, aangezien de aard van die producten zich daartegen verzet.
5.   Door de ondernemer op voorafgaand verzoek van de klant bij de fabrikant bestelde producten worden niet door de ondernemer retour genomen.
 
Artikel 9 - De prijs
1.     Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief B.T.W, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
2.     Prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 10 – Conformiteit, Garantie en Aansprakelijkheid
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk, zo mogelijk digitaal, met foto van het gebrek, aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.     De garantie geldt niet indien:
a.   De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
a.   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
a.   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.     Indien de door de ondernemer aangeboden of geleverde producten, gebruikte bouwmaterialen betreffen, geldt in aanvulling of afwijking van het in de vorige leden bepaalde het volgende:
a.     Op gebruikte (bouw)materialen wordt geen garantie verstrekt. Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die de gebruikte materialen mochten vertonen of bevatten, zoals scheurvorming; lekkages; aders; roet; noesten; schimmels; insecten zoals houtworm; of andere gebreken in het materiaal. Tevens kan geen garantie worden gegeven op kleur, kwaliteit, afmeting, gewicht van de materialen, of op de ontwikkeling van bepaalde eigenschappen in / van het materiaal na levering van het product.
b.    Voorts kan geen garantie worden gegeven op het al dan niet aanwezig zijn van metalen; verf; carboleum; teer, of andere ongewenste substanties.
c.     Ondernemer adviseert om geleverd oud hout altijd preventief te behandelen tegen houtworm en overig ongedierte, etc.
7.     Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet juiste nakoming, behoudens in het geval de schade is ontstaan ten gevolge van opzet op bewuste roekeloosheid van ondernemer.
8.     Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals onder meer  bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
9.     Indien komt vast te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de facturen met betrekking tot de betreffende opdracht. In het geval ondernemer geen beroep zou toekomen op het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar aan ondernemer wordt uitgekeerd.
10. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het­geen, waartoe de klant jegens derden zal worden gehouden, anders dan de rechtstreekse gehouden­heid van ondernemer jegens de klant als voort­vloeiende uit de opdracht of deze voorwaarden. De klant zal ondernemer ter zake vrijwa­ren.
 
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Kosten van verzending van bestelling komen voor rekening van de klant.
3.     Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien een levertijd is overeengekomen, geldt te dien aanzien een inspanningsverplichting voor de ondernemer.. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.     De controle van de kwaliteit en het stuksaantal van het geleverde berust bij de klant. Indien niet meteen na ontvangst omtrent het geleverde wordt gereclameerd, worden de hoeveelheden en kwaliteiten zoals vermeld op de vrachtbrieven/ afleverbonnen als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door de klant op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
9.     Indien een eventuele reclame door de klant gegrond wordt geklaard, dan is ondernemer gerechtigd naar eigen keuze een schadevergoeding te betalen, welke maximaal gelijk is aan de factuurwaarde, dan wel gelijk aan de factuurwaarde van het te vervangen onderdeel van de geleverde zaken. Ondernemer is ook gerechtigd (het onderdeel van) de geleverde zaak te vervangen.
 
Artikel 12 - Betaling
1.      Betaling dient voorafgaand aan de levering plaats te vinden. Betaling dient in ieder geval te geschieden binnen de op de factuur of op andere wijze aan de klant gestelde termijn.
2.     De klant wordt geacht na verloop van de in lid 1 bedoelde, of de anders overeengekomen termijn van rechtswe­ge, derhalve zonder somma­tie of ingebreke­stel­ling, in verzuim te zijn.
3.     De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.     Indien de klant niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft de ondernemer het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de aan de ondernemer verder toekomende rechten. De hoogte van de rente is overeenkomstig die van de wettelijke (handels)rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke (handels) rente, verhoogd met 4.
5.     Iedere verplichting van de klant is ter­stond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling aan­vraagt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeelte­lijk) aan derden over­draagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt ge­legd op zijn bezittingen.
6.     Door Ondernemer ontvangen betalingen strekken allereerst in minde­ring op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelij­ke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Klant anders aan­geeft.
7.     Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Ondernemer afzonder­lijk worden gefactureerd.
 
Artikel 131.     Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaar­ders-, advo­caat­kos­ten, zowel gerechtelijk als buitengerech­telijk, zijn begre­pen, welke door Ondernemer worden gemaakt teneinde nakoming van de ver­plichtingen van de Klant te be­werk­stelligen, zijn ten laste van Klant. De buitengerech­telijke kosten belopen 15% van de vordering, met een mini­mum van € 1.     Alle geleverde producten blijven eigendom van ondernemer tot de klant aan alle verplichtin­gen uit de overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden heeft voldaan. Dit geldt ook indien de producten zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. De ondernemer verkrijgt bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ondernemer geleverde goederen. De klant is derhalve niet bevoegd de producten in eigendom over te dragen, of anderszins in het bezit of de macht van derden te brengen, dan wel aan derden te ver­panden, of anderszins te bezwaren.
 
Artikel 15 - Geschillen
1.     Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vesti­ging van de ondernemer, onverminderd het recht van de ondernemer om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
 
Artikel 16 - Kettingbeding
1.     Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onder­ne­ming is de klant verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aan­sprakelijk blijft tegenover de ondernemer voor hun ver­zuimen.
 
Artikel 17 - Meerdere partijen
1.     Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer ener­zijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofde­lijk aanspra­kelijk voor de volledige nakoming daarvan.
 
Artikel 18 - Rechtskracht
1.     Onderhavige algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderne­ming van de ondernemer geheel of ten dele van naam, rechts­vorm of eige­naar verandert.
 
Artikel 19 - Toepasselijk recht
1.     Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.     In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbinte­nis­sen, de plaats van vestiging van de ondernemer zal gelden.
3.     De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.
 
Artikel 20 - Conversie
1.     Indien enig in deze voorwaarden ge­noemd, en voor de ondernemer toepas­se­lijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strek­king beant­woordt. De geldigheid van de overige bepa­lingen van deze voor­waarden blijft ongewijzigd.

Naam:
E-mail adres: